Handledning


Arbetar du i det privata näringslivet med människor? Eller kanske inom vård, omsorg eller skola? Den handledning vi erbjuder hjälper dig hantera de utmaningar som finns på din arbetsplats. Vi handleder personal och chefer inom många olika verksamheter. Kontakta oss för att diskutera era behov och förutsättningar.

 

Professionell handledning innebär att man inom en överenskommen struktur får möjlighet att diskutera olika frågeställningar, beslut och situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Det kan också förekomma utbildande inslag i handledningen.

 

Behovet av handledning ökar i många yrkesgrupper. Socionomer, psykologer och vårdare har handledning som en självklar del av sin yrkesutövning. Andra yrkesgrupper som alltmer efterfrågar handledning är personal inom vård, skola och omsorg. Organisationer och näringsliv med olika typer av människoinriktad verksamhet anlitar ofta handledare. Ännu en grupp med ökat behov av handledning är chefer på olika nivåer och inom alla slags verksamheter.

 

Handledning höjer yrkeskompetensen hos de handledda. Professionen stärks och förmågan att möta krävande arbetsuppgifter utan att påverkas negativt utvecklas. Forskning har visat att handledning fungerar som en förebyggande åtgärd för att minska risk för stressbelastning i arbetet. Arbetsmiljön påverkas positivt. De handledda får verktyg att sätta gränser för sin egen arbetsinsats. Handledning innebär en etisk och kvalitetssäkrande funktion för verksamheter.

 

Handledningen kan ske i grupp, i par eller individuellt, i våra lokaler eller på annan önskad plats. I vissa yrken är det naturligt att man kontinuerligt arbetar under handledning. I andra fall kan det vara så att man i perioder, eller av särskilda skäl, till exempel arbetsmiljöskäl, under en tid behöver få denna möjlighet.

 

Det krävs speciella kvalifikationer för att bedriva handledning. Handledaren ansvarar för att både den handleddes och hela gruppens samlade kompetens utvecklas och stärks. Ansvaret handlar också om att skapa förutsättningar för ett gott samtalsklimat.

 

Handledaren är teoretiskt kunnig inom specifika arbetsområden, men har också ofta egen arbetserfarenhet inom desamma. Kompetens inom handledningsteori- och metodik samt kunskap om de arbetsförhållanden och arbetsvillkor i vilka de handledda arbetar, s.k. kulturkompetens, är viktigt för en lyckad handledning. Handledning bedrivs under tystnadsplikt för handledaren.

 

Kontakta oss för att diskutera era behov och förutsättningar.